Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22013

Назва: Дослідження залежності напружено-деформованого стану елементів конструкцій гтд від граничних умов термічного навантаження та ступеня деградації поверхневого шару
Автори: Кравчук, Л. В.
Задворний, Є. О.
Буйських, Костянтин Павлович
Феофентов, М. М.
Приналежність: Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, Україна
Бібліографічний опис: Дослідження залежності напружено-деформованого стану елементів конструкцій гтд від граничних умов термічного навантаження та ступеня деградації поверхневого шару / Л. В. Кравчук, Є. О. Задворний, К. П. Буйських, М. М. Феофентов // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 197–200. — (Секція 4. Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Kravchuk L. V., Zadvornyi Ye. O., Buiskykh K. P., Feofentov M. M. (2017) Doslidzhennia zalezhnosti napruzheno-deformovanoho stanu elementiv konstruktsii htd vid hranychnykh umov termichnoho navantazhennia ta stupenia dehradatsii poverkhnevoho sharu. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 197-200 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 197-200
Початкова сторінка: 197
Кінцева сторінка: 200
Короткий огляд (реферат): The influence of the boundary conditions of heat exchange and degradation of the surface layer of the material on the change in the thermal and stressed-strained state of the base material of the edge of the wedge-shaped specimens, including in the presence of cracks, in the process of thermal fatigue loading has been analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22013
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Термическая усталость материалов в условиях неоднородного термонапряженного состояния / Третьяченко Г.Н., Кравчук Л.В., Куриат Р.И. и др. – Киев: Наук. думка, 1985. – 278 с.
2. Гецов Л.Б. Материалы и прочность деталей газовых турбин. – М.: “Недра”, 1996. – 591 с.
3. Програмне забезпечення “Тривимірне скінченноелементне моделювання теплового і термонапруженого стану елементів машинобудівних конструкцій (SPACE)” / Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікат відповідності № UA1.017.0084261-02. – 2002.
4. ДСТУ 23.6794. Єдина система захисту вiд корозії та старіння. Метали, сплави, покриття жаростiйкі. Метод випробувань на високотемпературну корозiю та термовтому в потоцi продуктiв горiння палива/ Кравчук Л.В., Семенов Г.Р., Курiат Р.І. та ін.: Наказ № 94 від 25.02.94. – 9 с.
5. Study of Damage Kinetics of Heat-Resistant Alloys Subjected to Thermocyclic Loading in a Gas Flow / Kravchuk L.V., Kuriat R.I., Buiskikh K.P., Zadvornyi E.A., Kiselevskaya S.G. // Strength of Materials. – 2006. – Vol. 382 (38), N4. – p.386-391.
6. Kravchuk L.V., Kuriat R.1., Buiskikh K.P., Kiselevskaya S.G. Surface Layers' Degradation of Heat-Resistant Alloys and Thermal Fatigue Damageability of Gas Turbine Engine Structural Components // Strength of Materials. – 2008. – Vol. 395 (40), N5. – p.552-559.
References: 1. Termicheskaia ustalost materialov v usloviiakh neodnorodnoho termonapriazhennoho sostoianiia, Tretiachenko H.N., Kravchuk L.V., Kuriat R.I. and other – Kiev: Nauk. dumka, 1985, 278 p.
2. Hetsov L.B. Materialy i prochnost detalei hazovykh turbin, M., "Nedra", 1996, 591 p.
3. Prohramne zabezpechennia "Tryvymirne skinchennoelementne modeliuvannia teplovoho i termonapruzhenoho stanu elementiv mashynobudivnykh konstruktsii (SPACE)", Systema sertyfikatsii UkrSEPRO. Sertyfikat vidpovidnosti № UA1.017.0084261-02, 2002.
4. DSTU 23.6794. Yedyna systema zakhystu vid korozii ta starinnia. Metaly, splavy, pokryttia zharostiiki. Metod vyprobuvan na vysokotemperaturnu koroziiu ta termovtomu v pototsi produktiv horinnia palyva/ Kravchuk L.V., Semenov H.R., Kuriat R.I. and other: Nakaz No 94 vid 25.02.94, 9 p.
5. Study of Damage Kinetics of Heat-Resistant Alloys Subjected to Thermocyclic Loading in a Gas Flow, Kravchuk L.V., Kuriat R.I., Buiskikh K.P., Zadvornyi E.A., Kiselevskaya S.G., Strength of Materials, 2006, Vol. 382 (38), N4, p.386-391.
6. Kravchuk L.V., Kuriat R.1., Buiskikh K.P., Kiselevskaya S.G. Surface Layers' Degradation of Heat-Resistant Alloys and Thermal Fatigue Damageability of Gas Turbine Engine Structural Components, Strength of Materials, 2008, Vol. 395 (40), N5, p.552-559.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.