Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21934

Title: Підходи до розвитку підприємств : методологічний аналіз
Authors: Мариненко, Наталія Юріївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Мариненко Н.Ю. Підходи до розвитку підприємств : методологічний аналіз [Електронний ресурс] / Н.Ю. Мариненко // Економіка та суспільство. – 2016. – № 4. – Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua
Journal/Collection: Економіка та суспільство
Issue: 4
Issue Date: 31-Agu-2016
Publisher: Мукачівський державний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Мукачево
UDC: 658
338.1
Keywords: розвиток підприємства
підходи: інноваційний, економічний, стратегічний, маркетинговий, конкурентний
Number of pages: 7
Page range: 164-170
Start page: 164
End page: 170
Abstract: У роботі проаналізовано наукові підходи до розвитку підприємств на сучасному етапі. Встановлено, що найбільш поширеними підходами до розвитку підприємств є: інноваційний, економічний, стратегічний, маркетинговий і конкурентний. Обґрунтовано доцільність застосування та обмеження у використанні кожного з них. Відзначено, що досліджувані підходи мать значні переваги у використанні, проте вони, як правило, відображають лише деякі аспекти розвитку підприємства. Виявлено, що спільною ознакою між розглянутими підходами є необхідність пристосування підприємства до нових умов функціонування в зовнішньому середовищі.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21934
References (Ukraine): 1. Черных К.С. Исследование и разработка методов формирования инновационной политики предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / К.С. Черных ; Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия. – СПб., 1998. – 177 с. 2. Карлей М.В. Формирование сбалансированной инновационной политики промышленного предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / М.В. Карлей ; Сибирский ин-т финансов и банковского дела. – Новосибирск, 2006. – 188 с. 3. Лаушкина Н.С. Формирование инновационной политики промышленных предприятий на основе механизма эффективного управления их инновационным потенциалом : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Н.С. Лаушкина ; Орловский государственный технический университет. – Орел, 2006. – 198 с. 4. Горощенко В.В. Інноваційний розвиток підприємств вугільної галузі на основі механізму його фінансового забезпечення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В.В. Горощенко ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2009. – 20 с. 5. Князєва О.А. Інноваційний розвиток підприємств поштового зв’язку: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / О.А. Князєва ; Ін-т пробл. ринку та екон.-еколог. дослідж. НАН України. – Одеса, 2009. – 36 с. 6. Сай Л.П. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Л.П. Сай ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2006. – 21 с. 7. Дакус А.В. Економічний розвиток підприємства: сутність та визначення [Електронний ресурс] / А.В.Дакус, Н.О.Сімченко. – Режим доступу : http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-3.pdf 8. Прыгунков А.М. Совершенствование механизма экономического развития предприятий на основе инновационной деятельности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А.М. Прыгунков ; Воронеж, 2010. – 228 с. 9. Яруллина Г.Р. Управление устойчивым экономическим развитием предприятий промышленного комплекса : теория и методология : дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Г.Р. Яруллина ; ГОУ ВПО “Казанский государственный финансово-экономический институт” . – Казань, 2011. – 415 с. 10. Лазарев В.Н. Управление стратегическим развитием предприятия : дис. ... докт. экон. наук : 08.00.05 / В.Н. Лазарев ; Самарский государственный экономический университет. – Самара, 2009. – 334 с. 11. Гонова А.А. Управление стратегическим развитием предприятий машиностроения : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А.А. Гонова ; ФГБОУ ВПО “Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского”. –Нижний Новгород, 2013. – 168 с. 12. Атавина А.А. Выбор направлений стратегического развития предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А.А. Атавина ; ГОУ ВПО “Санкт-Петербургский государственный политехнический университет”. – СПб, 2008. – 193 с. 13. Кравченко О.В. Поняття стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Кравченко. – Режим доступу: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/kravchenko_023.pdf 14. Калиніченко Ю. Стратегічний розвиток підприємства : теоретичні та практичні аспекти / Ю. Калиніченко // Галицький економічний вісник. – 2010. – №4(29). – с.106-115. – (Проблеми мікро-та макроекономіки України). 15. Райко Д.В. Визначення розвитку маркетингової діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Д.В. Райко. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mimi_2011_3(1)__18.pdf 16. Мельник Д.Л. Маркетингова стратегія підприємства [Електронний ресурс] / Д.Л. Мельник. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_3_1/pdf/213-219.pdf 17. Лебідь Т.В. Формування маркетингової стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Т.В. Лебідь, В.Ю. Самуляк. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/formuvannya-marketingovoyi-strategiyi-rozvitku-pidpriemstva.pdf 18. Кутин М.В. Формирование механизма стратегического планирования конкурентного развития на предприятиях винодельческой промышленности Краснодарского края : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / М.В. Кутин ; ГОУ ВПО “Кубанский государственный технологический университет”. – Краснодар, 2011. – 164 с. 19. Трапезников А.М. Формирование стратегии конкурентного развития градообразующего предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А.М. Трапезников ; Уральский государственный технический университет – УПИ. –Екатеринбург, 2008. – 186 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marynenko.pdf144,86 kBAdobe PDFView/Open
Marynenko.djvu102,51 kBDjVuView/Open
Marynenko__COVER.png505,28 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools