Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21921

Title: Дискретні структури (Алгебраїчні та числові системи, комбінаторний аналіз). Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів
Authors: Бойко, Ігор Володимирович
Петрик, Михайло Романович
Цуприк, Галина Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Дискретні структури (Алгебраїчні та числові системи, комбінаторний аналіз) : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів / Укладач : Бойко І.В., Петрик М.Р., Цуприк Г.Б. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 64 с.
Issue Date: May-2017
Committee members: Пастух, О.А.
Яворська, Є.Б.
UDC: 511.2
Number of pages: 64
Description: Даний посібник написано згідно програм предметів “Дискретні структури” та “Комп'ютерна дискретна математика”, що викладаються на факультеті комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії. Для студентів спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
Content: Передмова 3 -- Зміст 4 -- РОЗДІЛ 1. АЛГЕБРАЇЧНІ СТРУКТУРИ 5 -- 1.1. Метод математичної індукції 5 -- Список рекомендованих до розв’язування задач 9 -- 1.2. Властивості цілих чисел 11 -- 1.3. Найбільший спільний дільник 13 -- 1.4. Розкладання на прості співмножники 16 -- 1.5. Конгруенції простих чисел 18 -- 1.6. Області цілісності та поля 22 -- Список рекомендованих до розв’язування задач 31 -- РОЗДІЛ 2. КОМБІНАТОРНИЙ АНАЛІЗ. РОЗМІЩЕННЯ, КОМБІНАЦІЇ, ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕННЯ-ВИКЛЮЧЕННЯ 33 -- 2.1. Властивості цілих чисел 33 -- 2.2. Перестановки та підстановки 34 -- 2.3. Розміщення і комбінації 37 --- 2.4. Розміщення і комбінацій з повторенням 39 -- Список рекомендованих до розв’язування задач 43 -- 2.5. Розбиття 46 -- 2.6. Метод включень та виключень 47 -- 2.7. Рекурентні відношення. Зворотні послідовності 47 -- 2.8. Утворюючі функції 54 -- Список рекомендованих до розв’язування задач 57 -- Список використаних джерел 61
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21921
References (Ukraine): 1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 2004.
2. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп'ютерна дискретна математика: Підручник. Харків: “Компанія СМІТ”, 2004. – 480 с.
3. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Наука, 2006. – 384 с.
4. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. – М: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
5. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по курсу дискретной математики. – М.: Наука, 2007. – 408 с.
6. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Элементы дискретной математики. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГТУ, 2003. – 280 с.
7. Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Расширенный курс. – М: Известия, 2011. – 512 с.
8. Холл М. Комбинаторика. – М.: «Мир», 1970. – 424 с.
9. Нікольський Ю.В. Дискретна математика: підручник: гриф МОН України / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – 3-тс вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія – 2006, 2008. – 608 с.
10. Липский В. Комбинаторика для программистов. – М.: «Мир», 1988. –200 с.
11. Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.З. Баумана, 2003. – 440 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вьш. XIV).
12. Виленкин Н.Я. Комбинаторика. – М.: Изд. «Наука», 1969. – 328 с.
13. Кривий С.Л. Дискретна математика: Вибр. питання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. –572 с.
14. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М., Дискретная математика для инженера. М.: Знергоатомиздат, 1988. – 476 с.
15. Сигорский В.П., Математический апарат инженера. К.: Техніка, 1977. – 768 с.
16. Фудзисава Т., Касами Т., Математика для инженеров. Теория дискретных структур. М.: Радио и связь, 1984. – 240 с.
17. Тишин В.В., Дискретная математика в примерах и задачах. СПб .: БХВ-Петербург, 2008. – 352 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженеріїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools