กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21917

ชื่อเรื่อง: Методичні вказівки до практичних занять «Статичний аналіз напружено-деформованого консольного сталевого стержня» з дисципліни «Метод скінченних елементів в механіці споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної і заочної форми навчання
ผู้แต่ง: Конончук, Олександр Петрович
Пиндус, Юрій Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичних занять «Статичний аналіз напружено-деформованого консольного сталевого стержня» з дисципліни «Метод скінченних елементів в механіці споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної і заочної форми навчання / Укладачі: Ю.І. Пиндус, О.П. Конончук – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 26 с.
วันที่เผยแพร่: 2016
สำนักพิมพ์: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 693.5
624.04
BBK: 38
Number of pages: 26
หมายเลขชุด/รายงาน: М;54
รายละเอียด: Розглянуто й затверджено на засіданні кафедри будівельної механіки. Протокол No 8 від 26 квітня 2016 р. Розглянуто й затверджено на засіданні методичної комісії факультету інженерії машин, споруд та технологій. Протокол No 1 від 27 квітня 2016 р.
Content: Вступ ... 4 1 Ціль практичної роботи ... 4 2 Опис стального стержня і навантаження ... 4 3 Завдання ... 5 4 Звіт ... 6 5 Порядок виконання роботи ... 6 5.1 Вибір типу графічного інтерфейсу ... 6 5.2 Вибір тривимірного скінченного елемента ... 6 5.3 Задання механічних властивостей матеріалу ... 7 5.4 Побудова геометричної моделі стержня ... 8 5.5 Дискретизація моделі скінченними елементами SOLID185 ... 11 5.6 Задання навантажень ... 13 5.7 Розрахунок ... 16 5.8 Виведення результатів розрахунку ... 18 5.9 Виведення кривих розподілу напружень (деформацій, переміщень) вздовж деякої наперед визначеної лінії ... 20 Література ... 26
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21917
Copyright owner: © Пиндус Ю.І., Конончук О.П., 2016
References (Ukraine): 1. А.В. Чигарев. Ansys для инженеров / Чигарев А.В., Кравчук А.С., Смалюк А.Ф. // Справ, пособие. М: Машиностроение-1. – 2004. - 512с. 2. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / Под общ. ред. Д. Г. Красковского. — М: КомпьютерПресс. - 2002. — 224 с. 3. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя / М.: ДМК Пресс, 2005. - 640 с. 4. А.С. Кравчук. Лекции по ANSYS с примерами решения задач [Электронный ресурс]: курс лекций в 5 частях / Кравчук А.С., Смалюк А.Ф., Кравчук А.И. – Минск: БГУ, 2013. – 130 с.
Content type: Learning Object
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
156.pdf696,25 kBAdobe PDFดู/เปิด
156.djvu2,66 MBDjVuดู/เปิด
156__COVER.png164,13 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ