Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21246
Назва: Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства та підприємництва» для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Автори: Подвірна, Тетяна Володимирівна
Бібліографічний опис: 1. Артюх, Т.М. Теоретичні основи товарознавства [електронний ресурс]: навчальний посібник / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко. - К.: НУХТ, 2014. - 263с. 2. Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навчально- методичний посібник: - Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2007 -320с. 3. Березін О. В. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. - Львів : Магнолія- 2011. - 308с. 4. Бірта Г.О. Товарознавство продовольчих товарів : навч. посібник / Г.О. Бірта, Ю.Г. Бургу. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 424 с. 5. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М.Бойчик. – К. : Атіка, 2012. – 543с. 6. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. 7. Болтянська Л.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / Л.О.Болтянська, Л.О.Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. 8. Бочан І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : навч. посіб. / І. О. Бочан. – К. : Знання, 2012. – 211с. 9. Бровко О. Г. Товарознавство. Продовольчі товари: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 730 с. 10. Васильців Т.Г. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 173 с. 11. Глушкова Т.Г. Основи товарознавства непродовольчих товарів: опорний конспект лекцій / уклад.: Т.Г. Глушкова, Л.В. Черняк, Н.Б. Марчук, Л.В. Андрієвська. – К.: КНТЕУ, 2010. – 146 с. 12. Гой І.В. Основи підприємницької діяльності. Навчально-методичний посібник. / І.В. Гой, Т.П. Смелянська. – Хмельницький, 2012. – 245с. 13. Гой І. В. Підприємництво [текст] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська Г 57 - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 368с. 14. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос [и др.]. - К. : Знання, 2010. - 463с. 15. Данилюк М.О. Планування і контроль на підприємництві. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2015. – 328 с. 16. Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. -Дн-ськ: Арт-Прес, 2010. -319с. 17. Довбенко В. І. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / В. І. Довбенко, В. М. Мельник. - Львів : Львівська політехніка, 2010. - 232с. 18. Донець Л.І. Основи підприємництва / Навчальний посібник. / Л.І. Донець, Н.Г. Романенко – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 320с. 19. ДСТУ 3146–95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови. 20. ДСТУ 2296–93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. 21. Зубок М.І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності / М.І. Зубок. – К.: ГНОЗІС, 2015 – 216с. 22. Іванова В. В. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / В. В. Іванова. - Суми : Університетська книга, 2011. - 443с. 23. Кашуба О.М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи // Економіка та держава. - К., 2015. - 6. - С. 103-106. 24. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст]: навчальний посібник / Д.І. Коваленко, В.В. Венгер. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 578с. 25. Кузьміна Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації: навч. посібник / Т.О. Кузьміна. – К.: Кондор, 2011. – 450 с. 26. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практикум. Навч. посібник. – К.: МАУП, 2016. – 208 с. 27. Кулішов В.В. Основи ринкової економіки: підручник // В.В. Кулішов, О.С. Падалка, М.В. Вачевський та інші – Львів: «Магнолія 2006», 2013.– 472с. 28. Мазаракі А. А., Пугачевський Г.Ф. З історії торгівлі та товарознавства / Вісник КНТЕУ, №2. – 2002 – с.3-14. 29. Мазаракі А.А., Пугачевський Г.Ф. Товарознавство в системі наук про легку промисловість /Вісник КДУТД. - №6. - 2006. – с. 161-166. 30. Мельников А. М. Основи організації бізнесу [текст] : навч. посіб./ за заг. ред. А. М. Мельникова [А. М. Мельников. О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк] - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 200с. 31. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Продовольчі товари: опорний конспект лекцій / уклад. Н.Я. Орлова, В.І. Мандрика. – К. : КНТЕУ, 2008. – 161с. 32. Осика В.А. Товарознавство. Харчові продукти / Осика В.А – К.: КНТЕУ, 2013. – 100с. 33. Павлова В.А. Комерційне товарознавство: навч. посібник / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко. – К.: Кондор, 2012. – 286 с. 34. Петрович Й.М. Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка і фінанси підприємства. Навч. підручник. - Львів: Оскарт, 2014. – 408с. 35. Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація товарів: Підручник. - К.: ЦНЛ, 2005. – 344 с. 36. Пугачевський Г.Ф. Теоретичні основи товарознавства: опорний конспект лекцій / уклад. Г.Ф. Пугачевський, Н.К. Кисляк, Г.М. Михайлова. – К. : КНТЕУ, 2009. – 74 с. 37. Пугачевський Г.Ф. Товарознавство в системі наук про торгівлю / Вісник КНТЕУ. №2, - 2005. 38. Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська. – 2-ге вид. переробл. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 426 с. 39. Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підручник / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 616 с. 40. Титаренко Л. Д. Теоретичні основи товарознавства / Л.Д. Титаренко. – К.: ЦНЛ, 2003. 41. Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг: навч. посібник / Г.А. Тіхосова, О.Ф. Богданова, О.О. Горач. – Херсон: Олді-плюс; К.: Ліра-К, 2013. – 328 с. 42. Тебенко В.М. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посібн. – 1 вид. / В.М. Тебенко / Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс». 2014. – 302 с. 43. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. / Н.М Тюріна.- К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408с. 44. Тягунова Н.М. Підприємництво і бізнес-культура. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. / Н.М.Тягунова, О.А.Спориш; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». - Київ: Центр учб. літ., 2014. - 118с. 45. Хмурова В.В. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посібник. /Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 284 с. 46. Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник / В.І. Хомяков, В.М. Бєлінська, О.В. Федоренко. – К.: Кондор, 2011. – 432с. 47. Череп, А. В. Стратегічне планування і управління: навчальний посібник / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. :Кондор, 2011. - 334с.
Дата публікації: 18-чер-2017
Видавництво: Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. - 49 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21246
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Методичка самостійна_Подвірна.docx17,96 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора