Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20739

Title: Методичні вказівки по проходженню проектно-технологічної практики для студентів напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки всіх форм навчання
Authors: Маєвський, Олексій Вікторович
Шимчук, Григорій Валерійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки по проходженню проектно – технологічної практики для студентів напрямку підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки всіх форм навчання / Укладачі : О. В. Маєвський, Г.В.Шимчук. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя , 2014. – 68 с.
Issue Date: 2014
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 681.3
BBK: 32.97
Number of pages: 68
Content: Вступ... 4-- 1 Мета і завдання практики... 5-- 2 Організація та порядок проведення практики...8-- 3 Бази практики ...11-- 4 Керівництво практикою... 13-- 5 Зміст проектно-технологічної практики...15-- 6 Календарний графік проходження практики...17-- 7 Звіт про практику...19-- 8 Оформлення та захист звіту ...22-- 8.1 Вимоги до оформлення звіту...23-- Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20739
Copyright owner: © О.В.Маєвський , Г.В.Шимчук, 2014; © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
References (Ukraine): 1. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 20 с.
2. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и отделения. – М.: Изд - во стандартов, 1991. – 32 с.
3. ГОСТ 34.201-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 16 с.
4. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 28 с.
5. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с.
6. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993р. // Освіта України. Збірник нормативних актів. – Харків: Світ – Пресс, 1999 р. – с. 168 – 188.
7. ДСТУ ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила составления. – М.: ИПК Изд- во стандартов, 2004. – 48 с.
8. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
9. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 [Електронний ресурс] : нові правила бібліогр. опису / Кн. палата України. – Режим доступу : http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm
10. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
11. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Знання, 2004. – 331 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-8148-46-0.
12. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008. – С. 9-13.
13. Український орфографічний словник : близько 170000 слів / за ред. В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К.: Довіра, 2006. – 960 с. – ISBN 966-507-206-4. – (Словники України).
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри комп’ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proektno_tekhnolohichna_praktyka.pdf921,67 kBAdobe PDFView/Open
Proektno_tekhnolohichna_praktyka.djvu532,7 kBDjVuView/Open
Proektno_tekhnolohichna_praktyka__COVER.png89,93 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools