Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20702
Title: Deutsch. Навчально-методичний посібник з граматики німецької мови для самостійної роботи студентів
Authors: Дутка, Марія Василівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Дутка М.В. Навчально-методичний посібник з граматики німецької мови для самостійної роботи студентів. Тернопіль, 2012. 170 с.
Issue Date: 2012
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 170
Abstract: Даний навчально-методичний посібник призначений для студентів різних спеціальностей усіх форм навчання вищих навчальних закладів, а також широкого кола осіб, які вивчають німецьку мову на курсах чи самостійно. Він містить поради щодо використання комп’ютерних технологій та ефективних прийомів для самостійного здобування знань, довідкові матеріали, тренувальні та тестові завдання з граматики німецької мови, а також ключі для самоконтролю.
Content: Передмова ... 6-- I. Самостійна робота студентів в контексті Болонського процесу...8-- IІ. Навчально - методичні рекомендації щодо покращення самостійної роботи....10-- 1. Стратегії й прийоми підвищення ефективності самостійної роботи з іноземної мови...10-- 2. Використання комп’ютера у самостійній роботі ....13-- 3. Інтернет-адреси для самостійного встановлення рівня володіння німецькою мовою...14-- IІІ. Тренувальні вправи ....15-- 1. Теперішній час дієслів Артикль. Порядок слів у реченні. (Präsens der Verben. Der Artikel. Die Wortfolge.)...15-- 2. Числівники. Відмінювання іменників. Утворення множини іменників. Наказовий спосіб дієслів. (Die Numerale. Die Deklination der Substantive. Die Pluralbildung der Substantive. Der Imperativ.) ... 17-- 3. Зворотні дієслова. Префікси дієслів. Заперечення nicht та kein. (Die Reflexivpronomen. Die Verbalpräfixe. Die Negationswörter nicht und kein)...21-- 4. Присвійні займенники. Відмінювання прикметників (Die Possessivpronomen. Die Deklination der Adjektive.)... 23-- 5. Складні іменники та прикметники. Прийменники. Die zusammengesetzten Substantive und Adjektive. (Die Präpositionen.)...26-- 6. Модальні дієслова. Infinitiv з часткою zu. (Die Modalverben. Der Infinitiv mitzu.) ....27-- 7. Відмінювання особових займенників. Майбутній час дієслів. Безособовий займенник es. Неозначений займенник man. (Die Deklination der Personalpronomen. Das Futur der Verben. Das unpersönliche Pronomen es. Das Indefinitpronomen man.) ... 32-- 8. Perfekt дієслів. Ступені порівняння прикметників. (Das Perfekt der Verben. Die Steigerungsstufen der Adjektive.)...35-- 9. Imperfekt дієслів. Багатоскладові сполучники. (Imperfekt der Verben. Die mehrgliedrigen Konjunktionen.)...38-- 10. Пасивний стан дієслів. Інфінітивні конструкції haben+zu+інфінітив, sein+zu+інфінітив. (Das Passiv der Verben. Haben+zu+Infinitiv, sein+zu+Infinitiv.)...42-- 11. Керування дієслів. Займенникові прислівники. Складнопідрядне речення. (Die Verben mit Präpositionalobjekt. Die Pronominaladverbien. Das Satzgefüge.) ... 44-- 12. Plusquamperfekt дієслів Підрядне речення часу. Підрядне речення мети. (Das Plusquamperfekt. Der Temporalsatz. Der Finalsatz.)...48-- 13. Підрядне означальне речення. Partizip I. Поширене означення. (Der Attributsatz. Das Partizip I. Das erweiterte Attribut.) ... 52-- 14. Умовний спосіб І. Умовний спосіб ІІ. (Der Konjunktiv I. Der Konjunktiv II.) ... 57-- IV. Тестові завдання ... 61-- 1. Завдання для самоперевірки ...61-- 2. Завдання для підсумкового контролю...73-- 3. Ключі до тестів ...81-- V. Довідник з граматики німецької мови...82-- Порядок слів у реченні...82-- Артикль...84-- Вживання неозначеного та означеного артиклів ...84-- Відмінювання артиклів ...86-- Іменник (Substantiv) ...87-- Визначення роду іменників за їх значенням...87-- Визначення роду іменників за їх формою... 88-- Утворення множини іменників ...89-- Відмінювання іменників... 92-- Перехід в іменники інших частин мови... 94-- Складні слова...95-- Іншомовні слова...97-- Займенник (Pronomen) ...97-- Особові займенники (Personalpronomen)...97-- Присвійні займенники (Possessivpronomen)... 98-- Вказівні займенники (Demonstrativpronomen)... 99-- Неозначені займенники (Indefinitpronomen) ...100-- Заперечення „nicht“ (Verneinung „nicht“)...101-- Займенник „es” (Pronomen „es”)...102-- Дієслово (Verb)...103-- Префікси дієслів (Verbalpräfixe) ... 103-- Часові форми дієслова...104-- Теперішній час дієслів (Präsens) ...104-- Минулий розповідний час (Imperfekt /Präteritum)...106-- Минулий розмовний час (Perfekt)...108-- Давньоминулий час (Plusquamperfekt)...110-- Майбутній час (Futur І) ... 110-- Майбутній завершений час (Futur II)...111-- Модальні дієслова (Modalverben) ...111-- Об’єктивне значення модальних дієслів ... 112-- Суб’єктивне значення модальних дієслів...113-- Пасивна форма дієслова (Passiv) ...114-- Таблиця часових форм дієслова у Aktiv та Passiv...117-- Таблиця часових форм дієслова у Vorgangspassiv та Zustandspassiv....118-- Дієприкметники (Partizipien)....119-- Partizip I... 119-- Partizip II ...119-- Герундій (Gerundiv)...120-- Неозначена форма дієслова (Infinitiv) ...121-- Зворотні дієслова (reflexive Verben) ...123-- Наказовий спосіб (Imperativ) ...124-- Умовний спосіб (Konjunktiv)...125-- Konjunktiv І...126-- Таблиця часових форм Konjunktiv I ...127-- Konjunktiv II ...128-- Таблиця часових форм Konjunktiv II...131-- Прикметник (Adjektiv) ....131-- Відмінювання прикметників ...132-- Ступені порівняння приметників...134-- Числівник (Zahlwort)....135-- Прийменник (Präposition) ...137-- Прийменники, що керують Dativ і Akkusativ...137-- Прийменники, що керують Dativ ...138-- Прийменники, що керують Akkusativ...138-- Прийменники, що керують Genitiv...139-- Займенникові прислівники (Pronominaladverbien)...139-- Сполучник (Konjunktion)...140-- Складнопідрядне речення (Satzgefüge)...141-- Підрядні умовні речення (Konditionalsätze)...142-- Підрядні речення причини (Kausalsätze) ...142-- Підрядні умовні речення (Konditionalsätze)...143-- Підрядні речення міри або ступеня (Modalsätze)... 143-- Підрядні речення часу (Temporalsätze) ...143-- Підрядні речення мети (Finalsätze)...144-- Підрядні допустові речення (Konzessivsätze)...145-- Підрядні означальні речення (Attributsätze)...145-- VI. Додатки...148-- 1. Фонетичний курс: від букви до звука ...148-- 2. Новий німецький правопис....157-- 3. Основні форми сильних та неправильних дієслів... 160-- 4. Керування дієслів ...165-- 5. Керування прикметників ...166-- 6. Дієслівно-іменникові словосполучення...167-- Список використаної та рекомендованої літератури....170
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20702
References (Ukraine): 1. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка. – 2003. – 200 с.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. д. пед. н. проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 c.
3. Полат Е.С. и др. Интернет в гуманитарном образовании: Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений /Под ред. Е.С. Полат. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 272 с.
4. Рамкова Програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України. Колектив авторів: Амеліна С.М. та інш. – К.: Ленвіт, 2006. – 90 с
5. Ятель Г.П., Гіленко І.О., Мариненко Л.Я., Мироненко Т.С. Німецька мова. Поглиблений курс. – К.: Вища школа. – 2002.
6. Astrid von Friesen. Üben, üben, üben! In: Forum für Kultur, Politik und Geschichte. Mut. – 2006. – № 466. – S. 36 - 43.
7. Clamer F., Heilmann E.G. Übungsgrammatik für die Grundstufe. Niveau A2-B2. Meckenheim, Verlag Liebaug-Dartmann e.K, 2007.
8. Clamer F., Heilmann E.G., Röller H. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Niveau C1. Meckenheim, Verlag Liebaug-Dartmann e.K, 2006.
9. Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Digitalversion, © 2002 Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, Mannheim, 2002.
10. Duden – Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 5. Auflage, Band 9. Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. – 2001. – 983 S.
11. Funk H. Berufsbezogener Deutschunterricht mit Jugendlichen. In: Fremdsprache Deutsch Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, Sondernummer, 1992. S.4-16.
12. Grüner M., Hassert T. Computer im Deutschunterricht. – Berlin …: Langenscheidt, 2000.
13. Häcker R., Häcker-Oßwald R. Neue Schreibung leicht gelernt. Arbeitsheft zur Rechtschreibreform. Stuttgart …: Ernst Klett Verlag, 1996. – 40 S.
14. www.testdaf.de
15. www.goethe.de
16. www.dialang.org
17. www. linguanet-europa.org
18. http://www.deutsch-perfekt.com/
19. http://www.sprachtest.de/
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deutsch.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools