Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6762
Назва: Метод оцінювання циклічної тріщиностійкості сталей за поперечного зсуву
Інші назви: Метод оценки циклической трещиностойкости сталей при поперечном сдвиге
The method of cyclic crack growth resistance evaluation of steels under transverse shear
Автори: Ленковський, Тарас Михайлович
Bibliographic description: Ленковський Т.М. Метод оцінювання циклічної тріщиностійкості сталей за поперечного зсуву. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Т.М. Ленковський — Тернопіль, 2015. — 145 с.
Дата публікації: 29-гру-2015
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д58.052.01
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
УДК: 539.4
669.1
Теми: циклічна тріщиностійкість
поперечний зсув
кінетичні діаграми втомного руйнування
коефіцієнт інтенсивності напружень
тертя берегів тріщини
сталь 65Г
діаграми конструкційної міцності
контактна втома кочення
відшарування
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2015. Дисертація присвячена розробенню методу оцінювання опірності сталей росту втомної тріщини в напрямку максимальних зсувних напружень. Запропонований в роботі підхід до оцінювання тріщиностійкості сталей ґрунтується на побудові кінетичних діаграм втомного руйнування за поперечного зсуву з врахуванням тертя берегів тріщини та визначенні з них характеристик циклічної тріщиностійкості сталей. Для досягнення стабільного росту втомної тріщини за поперечного зсуву розроблено новий зразок, вибрано силову схему та виготовлено установку для його циклічного навантаження. Розроблено експериментальний спосіб визначення коефіцієнта тертя берегів тріщини та побудовано К-тарувальну залежність для обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень КІІ з врахуванням тертя берегів тріщини. Визначено основні та додаткові характеристики циклічної тріщиностійкості за поперечного зсуву і встановлено тенденцію зростання порогів втоми з підвищенням характеристик міцності сталі 65Г після різних термообробок, на противагу тенденціям за нормального відриву. Співставлено кінетичні діаграми втомного руйнування за поперечного зсуву та нормального відриву і показано, що на середньо- та високоампітудній ділянці сталь 65Г у низькоміцному стані чинить менший опір руйнуванню коли тріщина розвивається в напрямку максимальних зсувних напружень. Встановлено, що сталь 65Г у високоміцному стані за високоамплітудних навантажень чинить значно менший опір втомному руйнуванню, ніж у середньоміцному. На підставі півнатурних експериментів показано, що циклічна в’язкість руйнування є визначальною характеристикою при оцінюванні пошкоджуваності поверхні кочення залізничних коліс за контактної втоми.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела. – Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 2015. Диссертация посвящена разработке метода оценки сопротивляемости сталей росту усталостной трещины в направлении максимальных касательных напряжений. Предложенный в работе подход к оценке трещиностойкости сталей основан на построении кинетических диаграмм усталостного разрушения при поперечном сдвиге с учетом трения берегов трещины и определении из них характеристик циклической трещиностойкости сталей. Для достижения стабильного роста усталостной трещины при поперечном сдвиге разработан новый образец, выбрана силовая схема его циклического нагружения и изготовлена соответствующая установка. Разработан экспериментальный способ определения коэффициента трения берегов трещины и построена К-тарировочная зависимость для вычисления коэффициента интенсивности напряжений КІІ с учетом трения берегов трещины. Определены основные и дополнительные характеристики циклической трещиностойкости при поперечном сдвиге и установлена тенденция роста порогов усталости с повышением характеристик прочности стали 65Г после различных термообработок, в отличие от тенденций при нормальном отрыве. Сопоставлены кинетические диаграммы усталостного разрушения при поперечном сдвиге и нормальном отрыве и показано, что на средне- и высокоамплитудном участке сталь 65Г в низкопрочном состоянии оказывает меньшее сопротивление разрушению, когда трещина развивается в направлении максимальных касательных напряжений. Установлено, что сталь 65Г в высокопрочном состоянии при высокоамплитудных нагрузках оказывает значительно меньшее сопротивление усталостному разрушению, чем в среднепрочном. На основании полунатурных экспериментов показано, что циклическая вязкость разрушения является определяющей характеристикой для оценки повреждаемости поверхности качения железнодорожных колес при контактной усталости.
Thesis for the degree of Candidate of technical sciences (Ph.D. in engineering) in specialty 01.02.04 – mechanics of deformable solids. – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2015. The thesis is dedicated to development of a method for fatigue crack growth resistance evaluation of steels in the direction of maximal shear stress. The proposed approach is based on the construction of fatigue crack growth rates curves at the transverse shear taking into account the crack faces friction and the determination from these curves a cyclic crack growth resistance characteristics of steels. To achieve a stable fatigue crack spreading at the transverse shear, a new specimen is designed, the loading scheme of its cyclic loading is selected and the machine for its realization is made. An experimental method of crack faces friction factor determination is developed and the K-calibration curves to calculate the stress intensity factor KІІ with tacking into account crack faces friction is build. The primary and the secondary cyclic crack growth resistance characteristics at transverse shear are determined. It is shown that increase of mechanical strength of 65Г steel after various heat treatments leads to increase of fatigue threshold, in contrast to trends at normal tension. The fatigue crack growth rates curves at transverse shear and normal tension are compared. It shows that at high-amplitude loading 65Г steel in low strength state has less resistance to fatigue fracture then in medium strength state when crack has spreading in direction of maximum shear stress. It is found that at high amplitude loads 65Г steel in high strength state has significantly less resistance to fatigue fracture than in middle strength state. Based on semi-natural tests it is shown that cyclic fracture toughness is a defining characteristic for damage evaluation of railway wheels rolling surface under contact fatigue.
Опис: Захист відбудеться “4” лютого 2016 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.01 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56. Автореферат розісланий “28” грудня 2015 р.
Спонсорська підтримка: Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6762
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref.pdf3,01 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dis.pdf11,83 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Lenkovskiy_vidguk (1).pdfвідгук1,45 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidgyk_2_oponent.pdfвідгук2,11 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.