Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1919

Title: Технології комп’ютерної безпеки. Книга 6.
Authors: Боровий, Микола Миколайович
Літнарович, Руслан Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Боровий М. М Технології комп’ютерної безпеки.Книга 6. Науковий керівник Р. М. Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2011. — 70 с.
Issue Date: 2011
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
UDC: 614.2
Keywords: програмне забезпечення
комп’ютерні віруси
шкідливі програми
комп’ютерна безпека
программное обеспечение
компьютерные вирусы
вредоносные программы
компьютерная безопасность
software
computer viruses
malicious programs
computer security
Abstract: Послідовно розглядаються основні принципи побудови та функціонування комп’ютерних мереж.Монографія містить актуальний матеріал довідково-аналітичного характеру по наступних темах: Програмне забезпечення, Пакет прикладних програм, Текстові редактори і текстові процесори, Відкривання папок, Переміщення папок і файлів, LAN , Ethernet - приклад стандартного розв'язання мережевих проблем, комп'ютерні віруси і шкідливі програми, Установка продукту на комп'ютер, Як захистити від вірусів пошту, Як перевірити окремий об'єкт, Як перевірити CD-диск або дискету, Як поводитися з вірусами, постійний захист настройка постійного захисту комп'ютера,як перевірити стан захисту, ознаки зараження вірусом, компютерна безпека, види вторгнення. Класифікація, безпека з фізичної точки зору, застарілі комп'ютери і їх утилізація, Програмний доступ до інформації,користувачі і їх ідентифікація, для вирішення подібних завдань в Novell Netware, корпоративна безпека і її елементи.
Последовательно рассматриваются основные принципы построения и функционирования компьютерных сетей. Монография содержит актуальный материал справочно аналитического характера по следующим темам: Программное обеспечение, Пакет прикладных программ, Текстовые редакторы и текстовые процессоры, Открытие папок, перемещение папок и файлов, LAN, Ethernet - пример стандартного решения сетевых проблем, компьютерные вирусы и вредоносные программы, Установка продукта на компьютер, как защитить от вирусов почту, Как проверить отдельный объект, Как проверить CD-диск или дискету, как обращаться с вирусами, постоянную защиту настройка постоянной защиты компьютера, как проверить состояние защиты, признаки заражения вирусом, компьютерная безопасность, виды вторжения. Классификация, безопасность с физической точки зрения, устаревшие компьютеры и их утилизация, Программный доступ к информации, пользователи и их идентификация, для решения подобных задач в Novell Netware, корпоративная безопасность и ее элементы
Consistently considers the basic principles of construction and operation of computer networks. This monograph contains the relevant material analytical reference on the following topics: Software, Software Package, text editors and word processors, opening folders, moving files and folders, LAN, Ethernet - an example of a standard solution of network problems, computer viruses and malicious software installing on your computer, as protect against viruses, e-mail, how to scan an object, How to check CD-ROM or floppy disk, how to deal with viruses, time protection to protect your computer setup permanent, how to check the protection status, the signs of the virus, computer security, the types of invasion. Classification, security from the physical point of view, outdated computers and theirКDisposal, Programmatic access to information, users and their identification, to solve such problems in a Novell Netware, corporate security and its elements.
Description: Основними джерелами розповсюдження шкідливих програм є електронна пошта і інтернет, хоча зараження може також відбутися через дискету або CD-диск. Ця обставина зумовлює зсув акцентів антивірусного захисту з простих регулярних перевірок комп'ютера на присутність вірусів на складнішу задачу постійного захисту комп'ютера від можливого зараження.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1919
Content type: Book
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools