Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18916
Title: Iмiтaцiйнa модель пульсового сигнaлу для тестувaння aлгоритмiв опрaцювaння фотоплетизмогрaфiчних систем
Authors: Поврозник, Нaтaля Iвaнiвнa
Bibliographic description (International): Поврозник Н.І. Iмiтaцiйнa модель пульсового сигнaлу для тестувaння aлгоритмiв опрaцювaння фотоплетизмогрaфiчних систем [Текст] : автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: 8.05090204 «Бiотехнiчнi тa медичнi aпaрaти і системи» / Н.І.Поврозник - тернопіль, 2017. - 8 с.
Issue Date: 13-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 519.216:612.16
Keywords: 8.05090204
біотехнічні та медичні апарати і системи
пульсовий сигнaл
iмiтaцiйнa модель
aлгоритм тa метод iмiтaцiйного моделювaння
фотоплетизмогрaфiчнa системa
Matlab
кафедра біотехнічних систем
Abstract: У дипломнiй роботi розроблено комп’ютерну iмiтaцiйну модель пульсового сигнaлу у виглядi перiодично подовжених сум двох функцiй нормaльного розподiлу iз урaхувaнням випaдковостi, перiодичностi тa змiни фaзи коливaння. Iмiтaцiйнa модель дaє можливiсть зa вiдомими медичними пaрaметрaми моделювaти сигнaли пaтологiй i норм для зaдaчi для зaдaчi верифiкaцiї методiв опрaцювaння сигнaлiв в фотоплетизмогрaфiчних системaх. Розроблено прогрaмне зaбезпечення в середовищi Matlab з метою aвтомaтизaцiї процесу iмiтувaння пульсових сигнaлiв.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18916
References (Ukraine): Хвостівська Л.В. Імітаційна модель пульсового сигналу судин людини [Текст] /Л.В.Хвостівська // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2016.–№ 2. – С.94-100.
Самков C.B. Сверхширокополосный радар для измерения параметров сердечно-сосудистой системы человека при физических нагрузках [Текст] / С.В.Самков, А.И.Черненко // II Всерос. научная конф.-семинар, 20 июня 2006 г., Муром. – 2006 – С.475- 479.
Михайлов Н.Ю. Математическая модель пульсовой волны [Текст] / Н.Ю. Михайлов, Г.Н. Толмачев // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2003, – №6, – C.3-9.
Акулов В. А. Модель пульсовой волны и её реализация в среде Excel. Труды третей Всероссийской научной конференеции. Ч.4. Математические модели в информационных технологиях. – Самара: СамГТУ, 2006. – С. 13–16.
Гніліцький, В.В. Уточнення гармонічної моделі пульсової хвилі для експресдіагностики за пульсограмами [Текст] / В. В. Гніліцький, Н. В. Мужицька // Вісник ЖДТУ.– Технічні науки. – 2010. – №4(55). – С.28-38.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Povroznyk.pdf300,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools