Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17879

Title: Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з дисципліни “Обробка сигналів та зображень”
Authors: Стадник, Марія Андріївна
Фриз, Михайло Євгенович
Affiliation: М. Є. Фриз, к.т.н., доцент асистент М. А. Стадник
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з дисципліни “Обробка сигналів та зображень” (для студентів денної форми навчання напряму 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») / Укладачі: д.т.н., професор Приймак М. В., Стадник М. А. – Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 23 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво ТНТУ
UDC: 519.7
Keywords: сигнал
зображення
обробка сигналів
фільтр
Number of pages: 23
Abstract: Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт із дисципліни “ Обробка сигналів та зображень” . Складається з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тем лабораторних занять, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни. У роботі наведено у стислій формі теоретичні відомості та порядок виконання лабораторної роботи, а також перелік контрольних питань для кращої підготовки студента до захисту
Description: Схвалено та рекомендовано до друку методичною комісією факультету комп’ютерно - інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Вказівки складені з урахуванням матеріалів літературних джерел, названих у списку.
Content: Вступ 4 Лабораторна робота 1: Цифрові сигнали та зображення в системі MATLAB. 5 Лабораторна робота 2: Оцінювання щільності розподілу випадкової послідовності. 7 Лабораторна робота 3: Дискретне перетворення Фур’є. 10 Лабораторна робота 4: Цифрова фільтрація сигналів. 12 Лабораторна робота 5: Просторова фільтрація зображень. 14 Лабораторна робота 6: Гістограмна обробка зображень. 17 Лабораторна робота 7: Частотна фільтрація зображень. 19 Список використаної літератури 22
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17879
Copyright owner: © Стадник М. А.
References (Ukraine): 1. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1990.- 256 с.
2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. Пер. с англ. – М.: Техносфера, 2006. – 1072 с.
3. Дьяконов В., Абраменкова И. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002, 608 с.
4. Оппенгейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов. – М.: Связь, 1979. – 416 с.
5. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978. – 848 с.
6. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - СПб.: Питер, 2003. – 604 с.: ил. 7. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. – М.: Мир, 1988. – 336 с. 8. Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций. Изд. 2 -е испр. И перераб.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 9. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1989. – 448 с. 10. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. – М.: Мир, 1988. – 488 с. 11. Купер Дж., Макгиллем А. Вероятностные методы анали за сигналов и систем. – М.: Мир, 1989. – 376 с. 12. Марпл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М.: Мир, 1990. – 584 с. 13. Претт Е. Цифровая обработка изображений: Пер. с англ. под ред. Д. С. Лебедева, – М.: Мир, 1982. – в 2-х книгах. 14. Хемминг Р.В. Цифровые фильтры. – М.: Недра, 1987. – 221 с. 15. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение - Москва: Бином. Лабо- ратория знаний, 2006 - 716 с. 16. Pattern recognition, fourth edition / Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroumbas. – Elsevier Inc., 2009. – 961 p.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри комп’ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laboratorna_robota_OSZ_6_170101.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
Laboratorna_robota_OSZ_6_170101.djvu748,36 kBDjVuView/Open
Laboratorna_robota_OSZ_6_170101__COVER.png120,17 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools